O Kancelarii

Dbającemu o swoje sprawy nie dzieje się krzywda

Stefan Mrozek

Kancelaria Adwokacka Adwokat Stefan Mrozek

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokata Stefana Mrozka udziela pomocy prawnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, karnego oraz karno – skarbowego.

Adwokat Stefan Mrozek w ramach swojej praktyki reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami ścigania (Policją, Prokuraturą), a także przed instytucjami administracji rządowej i samorządowej, na terenie całego Kraju i na każdym etapie sprawy. czytaj więcej...

 

Zakres usług

Jesteśmy by Ci pomóc

sprawy-biznesowe-icon

Klienci biznesowi

W Kancelarii Adwokackiej Adwokat Stefan Mrozek rozumiemy specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców oferujemy jasne, przejrzyste i elastyczne warunki stałej współpracy. Opracowujemy najbardziej optymalne ścieżki rozwiązania problemu, jak i strategię prowadzenia zleconych nam spraw – zawsze w sposób indywidualny i kompleksowy. Klientom biznesowym oferujemy stałą obsługę i ochronę prawną prowadzonej przez nich działalności. czytaj więcej...

Sprawy o odszkodowania ikona

Odszkodowania

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką prowadzoną przez adwokata Stefana Mrozka oparta jest na niezbędnej wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniu w sprawach o odszkodowanie za szkody majątkowe i zadośćuczynienie za ból, cierpienie fizyczne i psychiczne, czy też trwały uszczerbek na zdrowiu, doznany wskutek wypadku lub kolizji komunikacyjnej. czytaj więcej...

Sprawy rodzinne ikona

Sprawy rodzinne

Rozumiemy, jak trudne w życiu każdej osoby bywają chwile towarzyszące podjęciu decyzji o rozwodzie, lub separacji. Decyzja o złożeniu pozwu o rozwód nierzadko bywa najtrudniejszą decyzją w życiu. Nie inaczej jest także w przypadku konfliktów okołorozwodowych, czy w innych delikatnych kwestiach życia rodzinnego, kiedy to losy naszej sprawy zależą od rozstrzygnięcia sądu. czytaj więcej...

Sprawy egzekucyjne ikona

Sprawy egzekucyjne

W postępowaniu egzekucyjnym reprezentujemy interesy wierzycieli oraz bronimy słusznych praw dłużników. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń w postępowaniach przeciwegzekucyjnych zmierzających do ochrony praw dłużników, członków ich rodzin oraz osób trzecich, których prawa zostały naruszone w toku prowadzonej egzekucji. czytaj więcej...

Sprawy cywilne i gospodarcze ikona

Sprawy cywilne i gospodarcze

Kancelaria skutecznie prowadzi sprawy cywilne i gospodarcze, reprezentując osoby fizyczne – konsumentów i przedsiębiorców, a także spółki prawa handlowego, oraz stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, czy wspólnoty mieszkaniowe.Naszych klientów reprezentujemy na etapie przedprocesowym oraz przed wszystkimi sądami, osobami i instytucjami, zapewniając ich interesom należytą ochronę prawną. czytaj więcej...

practice-icon-5.png

Sprawy karne

Prawo karne stanowi ważny obszar praktyki Kancelarii. Adwokat Stefan Mrozek prowadzi obronę osób podejrzanych i oskarżonych w sprawach przestępstw karnych, karno – skarbowych, oraz w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym stadium postępowania, zarówno przed organami ścigania w czasie śledztwa lub dochodzenia, oraz w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, a także przed Sądem Najwyższym. Pomagamy osobom pokrzywdzonym w realizacji ich praw i roszczeń związanych z przestępstwem. czytaj więcej...

W sprawach pilnych

Telefon czynny 24/7

Porady prawne

Nasze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Otrzymałem sądowy nakaz zapłaty, co dalej?

Przede wszystkim należy niezwłocznie zapisać datę odbioru nakazu zapłaty. Jest to o tyle ważne ponieważ od tego dnia mamy 14 dni na podjęcie skutecznej obrony. Jest to czas na złożenie do sądu sprzeciwu albo zarzutów, w zależności od trybu postępowania. Przykładowo, jeśli nakaz zapłaty otrzymaliśmy w środę 10 maja, to przysługujący nam termin na zaskarżenie nakazu upływa z dniem 24 maja.

Wraz z nakazem zapłaty, sąd dostarczy odpis pozwu, z którego będzie wynikać o jakim roszczeniu orzekł nakazem sąd. Należy pamiętać, że w tego typu postępowaniach, sąd przyjmuje za prawdziwe twierdzenia i dowody przywołane przez powoda, jeśli nie budzą one wątpliwości.

Tym samym, sąd wydaje nakaz zapłaty bez przeprowadzania postępowania dowodowego, czyli nie rozpoznaje sprawy na rozprawie.

Sprzeciw albo nakaz w takiej sytuacji można utożsamić niejako do odpowiedzi na pozew. Konieczne będzie więc powołanie wszystkich istotnych twierdzeń oraz dowodów, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na nie w przyszłości.

Zatem w przypadku otrzymania przesyłki zawierającej nakaz zapłaty, radzimy niezwłocznie skontaktować się z adwokatem, który przeanalizuje sprawę oraz podejmie odpowiednie kroki prawne zmierzające do skutecznej obrony Klienta. Niezwłoczny kontakt z adwokatem jest tym bardziej wskazany, kiedy od wydanym przeciwko nam nakazie zapłaty powzięliśmy informację / wiedzę / dopiero z pisma komornika, lub jego wizycie. Jeśli nie otrzymaliśmy nakazu zapłaty bezpośrednio z sądu, konieczne stanie się podjęcie innych odpowiednich kroków prawnych zmierzających do przywrócenia stronie terminu na wniesienie sprzeciwu i uchylenia nakazu.

Nasza Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia w sprawach z powództwa banków, firm windykacyjnych, czy też funduszy sekurytyzacyjnych. Wstępna analiza sprawy również jest bezpłatna.

Zadzwoń i umów się na wizytę.

Kiedy mogę złożyć pozew o rozwód? Kiedy mogę żądać uznania winy współmałżonka?

Na wstępie zdefiniujmy sobie czym jest rozwód? Rozwód stanowi sądowe rozwiązanie małżeństwa. Przesłanki regulujące orzeczenie rozwodu przez sąd zawarte zostały w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Pomiędzy małżonkami musi zatem dojść do całkowitego i trwałego zerwania więzi duchowej, fizycznej i ekonomicznej.

Aby sąd orzekł rozwód, konieczne jest zatem łączne wystąpienie w/w przesłanek, które stanowić będą o rozpadzie pożycia małżeńskiego. Istotne, by rozpad tychże więzi był ponadto trwały.

Kwestia winy w rozpadzie związku małżeńskego może być bardzo istotna. Np. małżonek uznany za wyłącznie winnego, może zostać zobligowany do łożenia alimentów na rzecz byłego małżonka. Jedną z klasycznych podstaw do orzeczenia winy jednego z małżonków może być stosowana przez niego, względem rodziny, przemoc fizyczna i psychiczna. Typowym przykładem umożliwiającym żądanie uznania winy drugiego małżonka jest także dopuszczenie się przez niego zdrady małżeńskiej. Katalog przyczyn uzasadniających orzeczenie winy nie jest zamknięty. Nie znaczy to przeto, że podobne zdarzenia mogą stanowić podstawę uzasadnijącą orzeczenie o winie w każdej sprawie. Bowiem przesłanka orzeczenia o winie zawsze jest indywidualna i konkretna.

Należy także pamiętać, iż orzeczenie rozwodu nie może stać w sprzeczności z dobrem małoletnich dzieci. Jeśli więc, rodzice decydują się na rozwód, w pierwszej kolejności powinni zatroszczyć się o zapewnienie i zagwarantowanie swoim dzieciom szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jeśli bowiem, sąd uzna, iż wskutek orzeczenia rozwodu dobro małoletnich może zostać zagrożone, nie orzeknie rozwodu.

W sprawach rozwodowych mozliwe są także inne rozstrzygnięcia. Sąd może np. orzec w przedmiocie alimentów na dzieci, lub byłego małżonka, w kwesti wspólnego mieszkania. Wreszcie, sąd, na zgodny wniosek małżonków może postanowić o podziale ich wspólnego majątku dorobkowego.

Prawidłowa odpowiedź na pytanie, kiedy można złożyć pozew o rozwód, powinna zostać poprzedzona kompleksową analizą prawną sytuacji rodzinnej Klienta.

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adw. Stefana Mrozka pomaga swoim Klientom na wszystkich etapach sprawy rozwodowej, lub spraw okołorozwodowych. Przed podjęciem decyzji warto więc skonsultować swoją sytuację z adwokatem, który należycie oceni stan faktyczny, i który działając w interesie Klienta, pomoże dobrać i zastosować odpowiednie rozwiązania prawne.

Pomoc prawna świadczona przez naszą Kancelarię objęta jest tajemnicą adwokacką.

W ceu umówienia terminu spotkania z adwokatem, prosimy o wcześniejszy kontakt z Kancelarią.

Osoba dla mnie bliska została zatrzymana / aresztowana przez Policję. Jak mogę jej pomóc?

Proszę pamiętać, że każdej osobie zatrzymanej i/lub aresztowanej przysługuje prawo do niezwłocznego kontaktu z adwokatem. Pomoc adwokata możliwa jest zatem już od pierwszych chwil po zatrzymaniu i/lub aresztowaniu. Warto wiedzieć, że w takich sytuacjach adwokata – obrońcę dla zatrzymanego / aresztowanego, może ustanowić także inna osoba, niekoniecznie będąca członkiem rodziny osoby pozbawionej wolności. Adwokat w pierwszej kolejności podejmuje wówczas działania zmierzające do możliwie szybkiego nawiązania kontaktu z osobą pozbawioną wolności oraz ustalenia miejsca jej pobytu.

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania we wszystkich sprawach karnych i karno – skarbowych, a także w sprawach o wykroczenia. Od zatrzymania w czasie śledztwa, lub dochodzenia, po obronę w postępowaniu sądowym wszystkich instancji oraz w postępowaniu wykonawczym.

W sprawach nagłych, prosimy o kontakt telefoniczny – czynny całodobowo – pod nr +48 503 300 130, lub wizytę bezpośrednio w Kancelarii.

Jak założyć sprawę o nabycie spadku? Kiedy przyjąć, a kiedy odrzucić spadek?

Powołanie do spadku może wynikać z ustawy albo z testamentu. Wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobierców może złożyć każda osoba mająca w tym interes prawny. Sądem właściwym w tej sprawie będzie sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Nabycie spadku możliwe jest także w fomie notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Niezbędne jest wówczas jednoczesne stawienie się przed notariuszem wszystkich możliwych spadkobierców ustawowych, jak i testamentowych.

Do prawidłowego złożenia wniosku niezbędne jest przygotowanie stosownych dokumentów, takich jak np. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpisów skróconych aktów urodzenia, czy małżeństwa spadkobierców. Konieczne będzie także wniesienie opłaty sądowej i opłaty za wpis do notarialnego Rejestru Spadkowego. Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, co nie wyłącza możliwości wcześniejszego złożenia samego wniosku.

Kwestia natomiast przyjęcia lub odrzucenia spadku ściśle powiązana jest z przedmiotami podlegającymi dziedziczeniu. Jeśli bowiem wartość aktywów spadku niższa jest niż wysokość długów, spadek należy odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkodawca dowiedział się o tytule swojego powołania. Od 18 października 2015 r. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza następuje w zasadzie z mocy prawa w sytuacji, kiedy spadkobierca zaniechał złożenia stosownego oświadczenia.

Jednakże przed podjęciem jakichkolwiek działań zalecamy spotkanie z adwokatem, który po szczegółowej analizie sprawy pomoże Państwu wybrać odpowiednią drogę.

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adw. Stefana Mrozka służy Państwu pomocą we wszystkich sprawach spadkowych, reprezentując Klientów na każdym etapie sprawy.

Zostałam /em poszkodowana w wypadku samochodowym. Jakie przysługują mi prawa i o co mogę się ubiegać?

Jak powszechnie wiadomo, wypadek komunikacyjny jest zdarzeniem rodzącym odpowiedzialność odszkodowaczą sprawcy. Natomiast kiedy wypadek, lub kolizja drogowa została spowodowana przez kierującego pojazdem mechanicznym, odpowiedzialność odszkodowawcza zostaje przeniesiona na zakład ubezpieczeń, w którym ów pojazd jest ubezpieczony i posiada ważną polisę OC.

Osobie poszkodowanej, będącej np. kierowcą bądź pasażerem innego pojazdu przysługuje wówczas szereg roszczeń do ubezpieczyciela. Począwszy od odszkodowania za zniszczone mienie, poprzez odszkodowanie za pojazd zastępczy, na żądaniu stosownego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę kończąc.

Niejednokrotnie zdarza się także, że ustalenie odpowiedzialności sprawcy, a w konsekwencji także i ubezpieczyciela, wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania karnego. W takich sytuacjach nasza Kancelaria reprezentuje pokrzwdzonych już czasie śledztwa bądź dochodzenia, a następnie przed sądami.

Ustalenie wysokości należnego odszkodowania, jak też zadośćuczynienia wiąże się z koniecznością przeprowadzenia indywidualnej analizy i oceny każdej sprawy, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego oraz najnowszych komentarzy.

Dlatego też niezwykle ważne jest, aby przed formalnym zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi, skonsultować swoją sprawę z adwokatem. Nasza Kancelaria pomaga osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych w uzyskaniu najwyższych świadczeń, zarówno w postępowaniu przed ubezpieczycielem, jak i w toku procesów sądowych.

W celu uzaskania porady prawnej, prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią.

Kontakt

Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Kancelaria Adwokacka Gliwice

Zapraszamy do kontaktu osobistego

Gliwice

Kancelaria Adwokacka Adwokat Stefan Mrozek
Plac Piastów 6/1b
44-100 Gliwice
tel. +48 503 300 130
[email protected]

Copyright © 2024